Szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

 1. Działania ratownicze podczas awarii chemiczno-ekologicznych 

  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia służb ratowniczych
    
  • organizacja działań przez służby ratownicze (podejrzana przesyłka)   
       
  • zastosowanie sprzętu ochrony indywidualnej i sprzętu detekcyjnego  
      
  • neutralizacja i sorpcja na miejscu akcji (pokaz)  
     
 2. Działania ratownicze podczas pożarów   
     
  •  grupy pożarów, zasady bezpieczeństwa podczas gaszenia pożarów  
      
  • zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (pokaz)  
       
  • pożary materiałów niebezpiecznych: sód, magnez (pokaz)   
       
  • zjawisko wybuchu pyłu, gazu, parametry mieszanin wybuchowych    
    
 3. Współpraca pracowników ze służbmi ratowniczymi podczas pożarów i awarii  
     
  • zasady powiadamiania służb ratowniczych i prowadzenie ewakuacji  
     
  • zadania pracowników wynikające z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego   
      
  • oznakowanie materiałów niebezpiecznych (ADR, CLP) źródła informacji o substancjach   
      
  • obsługa instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania  
       
 4. Przyczyny pożarów w budynkach produkcyjno-magazynowych i przeznaczonych na pobyt ludzi  
     
  • materiały i prace niebezpieczne pożarowo  
      
  • nieprawidłowości w eksploatacji obiektów budowlanych, instalacji, maszyn i urządzeń prowadzące do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru  
      
  • właściwości fizykochemiczne substancji jako przyczyna pożarów   
       
  • antropogeniczne przyczyny pożarów   
     
 5. Reagowanie na akty terroryzmu i terroru kryminalnego w ujęciu bezpieczeństwa osobistego i obiektu    
     
  • reagowanie na informację o groźbie podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego. (telefon, email, sms, list, informacja ustna)  
       
  • reagowanie na zagrożenia związane z przedmiotami niewiadomego pochodzenia oraz z ujawnionymi urządzeniami i materiałami wybuchowymi   
       
  • reagowanie na atak osoby zaangażowanej w zabijanie lub usiłowanie zabijania osób w zamkniętym (ograniczonym) obszarze – tzw. "active shooter"   
      
  • reagowanie i sposób postępowania w sytuacji zakładniczej