Rzeczoznawstwo - Kraków

Wśród zrealizowanych prac należy wymienić takie tematy jak:

 

 • Opinia techniczna w zakresie powłok/malowania antykorozyjnego gazomierzy miechowych;
 • Ekspertyza stacji uzdatniania biogazu instalacji w biogazowni w Strzykocinie;
 • Przeprowadzenie badań typu /ITT/ zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 1856-2:2009.Kominy;
 • Ocena stanu technicznego i wartości użytkowej pochodni gazu zainstalowanej w PGNiG S.A O/Odolanów;
 • Pobór próbek gruntu oraz opracowanie dokumentacji;
 • Przeprowadzenie badań typu metalowych zakończeń przewodów kominowych wentylacyjnych produkcji firmy KRONO-PLAST;
 • Ocena bezpieczeństwa procesu katalicznego krakingu poliolefin;
 • Opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej obejmującej nową koncepcję przekroczenia rzeki San i Wisły gazociągiem w/c;
 • Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód złożowych odwiertem Kamień Mały do złoża ropy naftowej;
 • Kompleks badań środowiskowych na terenie PMG Daszewo w m. Krzywopłoty;
 • Ekspertyza przewodu wiertniczego;
 • Ocena stanu technicznego rurociągów DN 300 PN 64 na instalacji odazotowania;
 •  Geologiczny model statyczny złoża LMG;
 • Warunki geologiczno-inżynierskie w związku ze składowaniem odpadów w złożu ropy naftowej Kije;
 • Optymalizacja lokalizacji projektowanych otworów poszukiwawczych w rejonie Tyrawa-Solna-Łodyna oparta na zintegrowanej interpretacji profili sejsmicznych i rozpoznania geologiczno-wiertniczego;

 

SITPNiG ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

ul. Lubicz 25/338 31-503 Kraków

tel. 12 421-31-04
tel. 503-029-451

email: osir@sitpnig.pl